نیم نگاهی به شیراز

کلیپی زیبا از برخی جاذبه های شیرازبه بهانه روز شیراز نقل از:@7masuoddپیج معرفی فعالان صنعت گردشگری ایران@faalanegardeshgari شیرازشیرازگردیباغ ارمحافظسعدیدروازه قرآنسفرایرانگردیگردشگریکلیپ ... ادامه مطلب