کلیپی زیبا از ترکمن صحرا

نشریه الکترونیک جهان گردش استان گلستان بومگردی ترکمن یاشار خالد نبیبکرگردیدشت شقایق سفرافرودبومگردیترکمن کلیپ از :اقامتگاه بومگردی یاشار@turkmen_yashar نشریه الکترونیک ... ادامه مطلب