نشریه الکترونیک جهان گردش

رودخانه ی تاریخی “شاهگدار”
در شهرستان قصرشیرین قرار دارد که بر روی
شاخه ای از رودخانه ی “الوند” ساخته شده است.

رودخانه کرمانشاه
کرمانشاهشناسی نهر شاهگدار قصرشیرین گنجدره
نشریهجهانگردش پیجفعالانصنعتگردشگریایران 

@ganjdare
@jahanegardesh
@faalanegardeshgari

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.