فعالیت های غیراصولی معادن در شهرستان کاشان تهدیدی جدی برای صنعت گردشگری این شهرستان است.
نشریه الکترونیک جهان گردش -به گزارش شاخه سبز از کاشان ، زهراجلوداریان – کاشان منطقه یی که دو طبیعت کویر و کوهستان را درهمسایگی یکدیگردارد کاشان ازسویی به دریاچه نمک وازسوی دیگربه کوه های کرکس ختم می شود جاذبه های گردشگری آن درکناراین کوه های سربه فلک کشیده همواره پذیرای گردشگران خارجی وایرانی بوده واین افتخاربرای این منطقه به یادگارمانده است که شستشوی خانه ی خدا با گلاب کاشان صورت گرفت واما اینک آنچه پررنگ تروسنگین ترازگردشگری برچهره ی غمگین کوهستان ، سایه انداخته است تخریب زیست محیطی گسترده به واسطه ی پیش روی ،بی رویه معادن ، حتی تا پشت درب خانه وکاشانه ی کشاورزان، است.

در منطقه ی کوهستانی کاشان سه بخش بَرزُک ، نیاسر و قمصر و 35 روستای کوهستانی با بیش ازپنجاه هزارنفرجمعیت بومی، درزمان بهاروتابستان پذیرای چندین ، میلیون نفری جمعیت ، گردشگرمی باشد.

سرچشمه اسکندریه ، آبشاروتنها چارتاقی سالم ایران درنیاسروآثارمعنوی چون مراسم مذهبی قالی شویان مشهد اردهال ومقبره باباافضل درمرق وآیین معنوی وگردشگری گلابگیری و….. ازجاذبه های گردشگری پرآوازه ی این منطقه می باشد .

آنچه که در بدو ورود گردشگر در جاده های باریک روستایی ومنظره ی طبیعی کوهستانی،  بحرانی وسوال انگیزمی شود وجود تریلرهای معدن و کوههای پریشان وزخمی است که متناسب بافضای گردشگری وروستایی نیست  .
طی این چندین سال اخیر به علت سرعت پیش روی معادن و تخریب محیط زیست وازسوی دیگربی توجهی به قانون دربرداشت ازمعادن وعدم نظارت صحیح برخی مسئولین کاشان این منطقه را به کانون نارضایتی کشاورزان ودوستداران محیط زیست وگلایمندی گردشگران ، تبدیل کرد که دردولت سیزدهم مسئولین چه ازپایتخت وچه ازاستان به این منطقه سفرکرده و سعی دررفع مشکلات معادن کاشان ،دارند. 

علی رغم تخریب محیط زیست وازبین بردن منظرطبیعی این منطقه درکنارخانه ، باغات ومزارع ، روستا وشهر، ، باطله های معدنی هرروزبیشتربرروی هم انباشته شده وآلودگی زیست محیطی و انتشار گرد وغباروآلودگی را درپی داشته است وتنها دستاورد آن ، دراین شرایط بی آبی ،خشک شدن درختان ومزارع بوته های گل محمدی (ص) است.

 عدم وجود باسکول های معدنی ، وعدم کنترل میزان بارتریلرهای معدن ، باعث ازبین بردن تنها جاده های دسترسی برای روستائیان وگردشگران وناامنی این جاده ها شده ودرواقع می توان گفت معادنی که می توانست با رعایت قانون ،باعث توسعه منطقه باشد اکنون تهدیدی جدی برای صنعت گردشگری وآثارباستانی کاشان شده است ودلیل آن چیست ؟
روح الله دهقانی ، دادستان وقت کاشان که خواستارتوجه مسئولین به وضعیت معادن کاشان شده بود ، چنین ، گفت: یک چهارم معادن استان اصفهان درکاشان است واستان اصفهان با دارا بودن 28شهرستان و600 معدن فعال تنها حدود 130 معدن در کاشان قرار دارد .

به گفته وی ، معادن کاشان به حد بالا رسیده واشباع شده درحالی که مجوزاین معادن از تهران و با موافقت مرکزاستان صادرمی شود و از ۴۰ میلیارد تومان عواید معادن ، سهم کاشان فقط ۶۵۰ میلیون بوده است.
درماده 16-ماده (24)قانون معادن چنین ذکرشده است _جهت تسریع درامراکتشاف وبهره برداری ازمعادن ، دستگاههای اجرائی ومتولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثرظرف دوماه نسبت به استعلام وزارت صنعت ، معدن وتجارت جهت صدورپروانه اکتشاف درموارد ذیل اعلام نظرنمایند: الف – حریم قانونی راهها وراه آهن ب- داخل شهرها وحریم قانونی آنها-پ-حریم قانونی سدها وشبکه های توزیع آب وحوضچه های سدها وقنوات ت-حریم اماکن مقدسه وابنیه های تاریخی و……استعلام ازدستگاههای اجرائی ذی ربط توسط اداره صمت ، انجام گیرد.

معادن درمنطقه ی کوهستانی کاشان هم درشهری به مانند شهرگردشگری نیاسر که مجموعه یی ازآثارباستانی است وهم درروستاهایی چون جوشقان استرک که قطب مهم دامداری وکشاورزی منطقه هستند فعالیت دارند.
نماینده روستای شورای جوشقا ن استرک کاشان نیزبه خبرنگارشاخه سبز،گفت : ازتخریب وخطرات زیست محیطی معدن برای روستا فراتربرویم واکنون با خطرتخریب آبخوان ها براثرفعالیت معادن روستا مواجه شده ایم .
محسن ترازیان ،افزود: براساس نظریه کارشناسان رسمی مطلع شدیم باتخریب سفره های آب زیرزمینی علاوه برنابودی کامل روستا ، تشدید فرونشست های فاجعه آمیزمنطقه کاشان -که منابع آبی آن ازاین روستا عبورمی کند- ارمغان این معادن جوشقان استرک ، است .

به گفته وی ، ما روستائیان قانونی پیگیری می کنیم اما متاسفانه پاسخ قانونی ازمسئولین کاشان ، دریافت نمی کنیم روستایی که با همه مشکلات هنوز دامداروکشاورز فعال ، منطقه ، است .

به گفته وی ، ما روستائیان قانونی پیگیری می کنیم اما متاسفانه پاسخ قانونی ازمسئولین کاشان ، دریافت نمی کنیم روستایی که با همه مشکلات هنوز دامدار و کشاورز فعال منطقه، است .

این معتمد محلی، تأکید کرد: مردم روستای جوشقان استرک برای ادامه فعالیت معادن هیچ خواسته ای از صاحبان معادن ندارند و تنها درخواستی که ازمسئولان دارند، تعطیلی و ابطال مجوزمجموعه معادن فعال برای جلوگیری ازخشک شدن قنوات وچشمه های روستاست. 

مدیرمیراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی کاشان ، معادن را علاوه برنابودی صنعت گردشگری ، تهدید جدی برای حیات شهروروستاهای منطقه کوهستانی کاشان دانست وگفت : متاسفانه با ایجاد معادن درروستا با کاهش آب روستا ونابودی روستا ، مواجه هستیم   .

احمد دانایی نیا، افزود: اقتصاد روستایان وابسته به زمین وآب است واینگونه  کارآفرینی ایجاد می‌کنند حال حیات وزندگی آن ها چنین ،تهدید می شود ودراصل منظرطبیعی کوه ودشت را این معادن، دگرگون کرده اند.
به گفته وی ، شهروروستاهای کوهستانی کاشان قابلیت رونق ودرآمدزایی ازصنعت گردشگری را دارند وبه این شکل می توان ازمهاجرت جلوگیری کرد به شرط اینکه برداشت ازمعادن ،قابل کنترل وقانون مند باشد .

معاونت فرهنگی گردشگری وصنایع دستی استان اصفهان، معادن کاشان را بلای جان آثارباستانی وزیست بوم روستا وشهر، دانست وگفت : شهرستان کاشان درحوزه میراث فرهنگی ازبسیاری ازاستان های کشوربالاتراست به ویژه درنقاط روستایی وکوهستانی که قابلیت ثبت ملی را دارد و به سوی پایگاه ملی شدن درحرکت است . 
سید مهدی موسوی افزود: چرا باید میراث فرهنگی درخط مقدم مخالفت برای معادن قراربگیرد وتلاش کند تا روستاها واثارباستانی را ازتخریب معادن حفظ کند متاسفانه این معادن کاشان تبدیل به تهدیدی جدی برای صنعت گردشگری روستاهای مورد نظرمیراث فرهنگی ، شده است ووظیفه ی سازمان صمت است تا ازاین فاجعه زیست محیطی جلوگیری کند .
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه پایدار وامور فن آوری جهاد کشاورزی نیز در پاسخ خبرنگار شاخه سبز در کاشان ، گفت: صاحبان معادن مکلف به رعایت یکسری اصول قانونی هستند که متاسفانه برخی رعایت نمی کنند یاقانون بازدارنده نیست یا عمل نمی کنند .

صادق توسلی زاده افزود: درحوزه عملکرد معادن مکاتبات زیادی داریم که تاثیرمنفی دربحث کشاورزی دارد واما آنچه براساس قانون تکلیف شده چرا عمل نمی کنند قانون معادن ، الزاما باید رعایت شود .

شریف زارعی فرماندارکاشان نیزمی گوید: مجوزپروانه بهره برداری معادن در سطح شورای عالی معادن کشوراست لذا پیگیری وباطل کردن مجوزودراصل رفع مشکل معادن ، طاقت فرساست.

استانداراصفهان درپاسخ به این سوال که چرا تاکنون به این خواسته ی مردمی کاشان درخصوص معادن پاسخ داده نشده است؟ گفت : ما تاکید می کنیم بین سرمایه اقتصادی وسرمایه مردم قطعا دومی را انتخاب می کنیم وحاضرنیستیم تا رضایت معدن داری را به رضایت مردم ،ترجیح دهیم .
 سیدرضا مرتضوی، افزود: درحوزه معادن درگذشته بد عمل کرده ایم اما دراین دولت سعی می کنیم تا با روش های صحیح و قانونی رضایت مردم ،حاصل شود .
وزیرمیراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درگفتگو با شاخه سبزدرکاشان چنین گفت : بسیارنگران محیط زیست کشورهستیم ودردولت سیزدهم همکاری های زیربنایی بین میراث فرهنگی ومحیط زیست درحال انجام است. 

سید عزت‌الله ضرغامی افزود: اداره صمت باید دربرنامه های توسعه ای که دارد براساس قانون ، حتما ضوابط محیط زیست ومیراث فرهنگی را رعایت کند. 

به گفته وی ، درهرکجایی که میراث فرهنگی ، آسیب ببیند ورود پیدا کرده ، ابلاغ وپیگیری می کنیم پرونده هایی بسیارزیادی دروزارتخانه ی میراث فرهنگی دراین خصوص تشکیل شده است .

وی با توجه به اهمیت نقش مسئولین شهرستان درخصوص معادن ، تصریح کرد: دراصل جمع بندی شورای تامین هرشهرستا ن نقش موثری درتعطیلی معادنی دارد که باعث نارضایتی مردمی است که حتما دراین شورا باید مورد بررسی قرارگرفته واگرقانون معادن ، رعایت وعملی نمی شود باید حتما ، الزام به اجرا ی قانون شوند .

وی درادامه تاکید کرد: مسئولین شهرستان کاشان باتوجه به موقعیت گردشگری منطقه باید اشتغال زایی بدون آلودگی وتخریب زیست محیطی را جایگزین معادن کنند که راهبردی ترین راهکاربرای مقابله با تخریب معادن است. 

معاون پارلمانی اسبق رئیس جمهوردردرپاسخ به شاخه سبزدرخصوص ، معادن کاشان چنین ، گفت : مقام معظم رهبری ورئیس جمهور، شناسنامه دارشدن معادن را برای ساماندهی اکتشافات واخذ مجوزهای معادن ، ضروری دانست .

سید محمد حسینی ، افزود:باید مشخص شود چه کسانی ازاین نعمت برخوردارهستند وچگونه به وظایف خود درمقابل استفاده ازاین نعمت ،عمل می کنند .

به گفته وی ،  نباید اجازه داده شود تا معادن ، محیط زیست را تخریب کنند وهیچ مسئولیتی هم درمقابل این تخریب نداشته باشند .
وی تصریح کرد : مناطق روستایی وکوهستانی کاشان که چنین پتانسیل گردشگری ، فرهنگی ومعنوی دارد نباید مردمی ناراضی و نگران از تخریب معادن، داشته باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.