جهان گردش- آرش قهرمان پژوهشگر تمام وقت جهاد دانشگاهی  مشهد  عضو گروه جامعه شناسی گردشگری  پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهي مشهد،  دکتری رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه از دانشگاه فردوسی مشهد، عضو پيوسته انجمن جامعه شناسی ايران ، عضو پيوسته انجمن علمی گردشگری ايران ، عضو انجمن آينده نگری ايران می باشد.

مسئوليت  اجرا ، نظارت و مشاوره  بيست وشش طرح پژوهشی ، ارائه چهارده مقاله در همايش های بين المللی داخلی و ملی ، تاليف سيزده مقاله ؛داوری بيست ودو مقاله  مجلات وهمايش ها  ، دريافت سه لوح تقديردر همايشها يا جشنواره های علمی ، عضو کميته تخصصی  در يک  سمينار بين المللی ، راهنمايي دوازده پايان نامه دانشجويي، مشارکت در تاليف چهار کتاب (مجموعه مقالات) ، گذارندن20کارگاه يا دوره‌ آموزشي  غير رسميدر حوزة تخصصي، دبيری علمی شش سمينار يا  نشست تخصصی ، ارائه يک کارگاه تخصصی در حوزه آينده پژوهشی گردشگری ،  عضوکارگروه زيارت و گردشگری مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد ، عضويت در اتاق فکر مديريت گردشگری  شهرداری  و چندين سخنرانی تخصصی جزء کارنامه علمی اواست.

 همچنین گذراندن سه دوره کارگاه آينده پژوهی  و عضويت در انجمن آينده نگری ايران ، مسئول کميته «توسعه و پژوهش » کميسيون سرمايه گذاری ، گردشگری و صنايع دستی خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی ‎عضويت در کارگروه آينده پژوهی اجتماعی  انجمن جامعه شناسی ايران  نيز گذراندن آموزش  دو دوره تخصصی در قالب کارگاه  پيوست نگاری فرهنگی اجتماعی ، دريافت گواهينامه پيوست نگاری فرهنگی اجتماعی پروژه ها  از طرف شورای راهبری پيوست فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ، عضويت در كارگروه پيوست نگاري فرهنگي  دبيرخانه پيوست فرهنگي و اجتماعي  شهرداری مشهد در زمره تجارب  تخصصی ايشان است . 

زمينه تخصصی وی روش تحقيق ، آمار در علوم اجتماعی و جامعه شناسی گردشگری

/پیج معرفی فعالان صنعت گردشگری ابران