نشریه الکترونیک جهان گردش

ماده 1- منظور از طبيعت گردي (اكوتوريسم) عبارت است از برآوردن تمنيات و تمايلات خردمندانه و انساني گردشگران طبيعت در محيطي طبيعي،‌ فرهنگي، آموزشي و غير مصرفي و به صورت پايدار و در حد ظرفيت قابل تحمل با حداقل تأثير منفي بر محيط طبيعي و فرهنگي تحت شرايط و ضوابطي كه ضمن حفظ محيط زيست و فرهنگ بومي و ارزش‌هاي آن، امكان رشد اقتصادي و محلي را فراهم آورد.

ماده 2- به منظور سياست‌گذاري و هماهنگي در زمينه توسعه طبيعت‌گردي و تسهيل و هدايت فعاليت‌ها و امور مندرج در اين مقررات كميته ملي طبيعت گردي (اكوتوريسم) مركب از معاونين وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و يك نفر از متخصصين مجرب طبيعت‌گردي كشور به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تأييد نمايندگان دو دستگاه ديگر تشكيل مي‌شود.

ماده 3- وظايف كميته ملي به شرح زير است:

الف- تدوين سياست‌هاي توسعه طبيعت‌گردي در كشور.

ب- هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امر اكوتوريسم به منظور فراهم كردن زمينه توسعه گردشگري طبيعي در كشور.

ج – معرفي مناطق و محدوده‌هاي مستعد طبيعت‌گردي در محيط‌ها و نقاط مناسب جنگلي،‌كوهستاني، مرتعي، بياباني و دريايي.

د- تعيين ضوابط تأسيس مناطق نمونه طبيعت‌گردي.

هـ – فراهم كردن زمينه سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و جلب حمايت بخش‌هاي دولتي و غير دولتي جهت تحقق اهداف و مقاصد مقرر در اين مقررات.

و- تشويق و ترويج فرهنگ طبيعت‌دوستي و طبيعت‌گردي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و اطلاع‌رساني در اين زمينه.

ز- تصويب شرايط و دستور‌العمل‌هاي تخصصي و فني ‌ مؤسسات طبيعت‌گردي و تأييد صلاحيت و نظارت بر نحوه فعاليت آنها.

ح- حمايت و پشتيباني از مؤسسات داراي مجوز فعاليت طبيعت‌گردي و كانون‌ها و جوامع محلي و غير‌دولتي واجد صلاحيت و فعال در اين زمينه.

ط- هماهنگي و نظارت و پيگيري به منظور پيشنهاد و تخصيص اعتبارات مورد نياز اجرا برنامه‌هاي طبيعت‌گردي.

ي- فراهم كردن زمينه استفاده از منابع مالي موضوع ماده (11) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري و توسعه طبيعت‌گردي.

ك- پيشنهاد ضوابط و پيگيري برنامه‌ريزي و طراحي جهت احياء مناطق مستعد طبيعت‌گردي كه در حال حاضر تخريب شده و يا به مصارف ديگري اختصاص يافته‌اند.

ل- اجراي ساير وظايف و اختيارات كه در اين مقررات براي كميته ملي تعيين شده است.

تبصره- تصميمات كميته ملي طبيعت‌گردي به اتفاق آراء صورت مي‌گيرد.

 آيين نامه داخلي و زمان و نحوه تشكيل و اداره جلسات و ابلاغ تصميمات و محل دبيرخانه و وظايف آن مطابق دستور‌العملي خواهد بود كه توسط كميته ملي طبيعت‌گردي تهيه و به تأييد رؤساي سازمان‌هاي مذكور در اين آيين‌نامه مي‌رسد./ نقل از مطالب آرشیو نشریه دیار آشنا

آبشار نیاسر کاشان – عکس از جواد جلالی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.